Condiții de prestare a serviciilor

Regulament privind protecția și securitatea datelor

Prezentul Regulament privind protecția și securitatea datelor (în continuare: Regulament) este Regulamentul Neumann Diagnostics (sediul european: Sloterdijk Teleport Towers, Kingsfordweg 151, Amsterdam, 1043 GR; sediul social: 7623 Pécs, Nagyvárad u. 15. fszt. 1; adresa de e-mail: ask@neumannlabs.com), în calitate de operator de date.
Operatorul consideră importantă respectarea și implementarea drepturilor clienților săi și ale tuturor persoanelor fizice vizate (în continuare: Persoane vizate) legate de prelucrarea datelor, de aceea informează pe această cale Persoanele vizate că prelucrează datele în conformitate cu regulile materiale și procedurale ale legislației ungare în vigoare, Regulamentul privind protecția și securitatea datelor, în vigoare, precum și cu alte regulamente interne.
Scopul prezentului Regulament este de a stabili principiile și dispozițiile referitoare la prelucrarea datelor persoanelor fizice care intră în contact cu Operatorul și de a asigura respectarea acestora, în vederea protejării sferei private a persoanelor fizice, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și opiniile exprimate de autorități.
Prelucrarea datelor se efectuează pe baza prevederilor prezentului Regulament, în conformitate cu prevederile Legii ungare CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: legea informațiilor). Operatorul informează în cele ce urmează persoanele vizate cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în baza Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor”, „RGPD”).
Operatorul acceptă conținutul prezentului Regulament ca fiind obligatoriu asupra sa și își asumă obligația de a asigura ca prelucrarea datelor legată de serviciile sale să fie în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul Regulament.
LEGISLAȚIA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
În practicile sale legate de prelucrarea datelor, Neumann Diagnostics respectă actele normative aplicabile, aflate în vigoare. Principiile privind prelucrarea datelor publicate în prezentul Regulament sunt conforme cu următoarele acte normative:
Legea /ungară/ LXVI din 1992 – privind evidența datelor personale și domiciliului cetățenilor;
Legea CXIX din 1995 – privind prelucrarea datelor privitoare la nume și domiciliu în scopul cercetării și marketingului direct (legea MD);
Legea CVIII din 2001 – privind anumite aspecte ale serviciilor comerțului electronic și serviciilor legate de societatea informațională;
Legea XLVIII din 2008 – privind condițiile esențiale și anumite restricții privind activitățile de publicitate comercială („legea reclamelor”)
Legea CXII din 2011 – privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației
PRINCIPII
Principiile stabilite de RGPD se materializează ca cerințe minime în practica Neumann Diagnostics privind prelucrarea datelor.
Principiile prevăzute în RGPD sunt următoarele:
a) Principiul legalității, procesului echitabil și transparenței
b) Principiul limitării scopului
c) Principiul reducerii la minimum a datelor
d) Principiul exactității
e) Principiul limitării stocării
f) Principiul integrității și confidențialității
g) Principiul responsabilității

DEFINIȚII
Date cu caracter personal
Orice date specifice care pot fi asociate cu persoane fizice identificate sau identificabile, direct sau indirect, în baza datelor cu caracter personal (în continuare: Persoane vizate) – în special numele, codul de identificare al Persoanei vizate, respectiv una sau mai multe informații legate de identitatea sa fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială –, precum și concluziile privitoare la Persoana vizată care pot fi deduse din aceste date.

Consimțământ
Exprimarea voluntară și hotărâtă a voinței Persoanei vizate, bazate pe o informare corespunzătoare, prin care aceasta își dă acordul fără echivoc la prelucrarea, integrală sau referitoare la anumite operațiuni, a datelor cu caracter personal care o privesc.

Opoziție
Declarația Persoanei vizate prin care aceasta obiectează față de prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc și solicită încetarea prelucrării datelor, respectiv ștergerea datelor prelucrate.

Operator
Persoana fizică sau juridică, respectiv entitatea fără personalitate juridică care, independent sau împreună cu alții, stabilește scopul prelucrării datelor, adoptă și execută deciziile privind prelucrarea datelor (inclusiv mijloacele utilizate) sau dispune executarea lor de către o persoană împuternicită de operator.

Prelucrarea datelor
Orice operațiune sau ansamblu de operațiuni efectuate asupra datelor, indiferent de procedura aplicată, în mod special colectarea, înregistrarea, introducerea, sistematizarea, stocarea, modificarea, utilizarea, extragerea, transmiterea, divulgarea, alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea și distrugerea, respectiv prevenirea altor utilizări ale datelor, realizarea unor înregistrări foto, audio sau video, precum și înregistrarea caracteristicilor fizice care pot fi utilizate pentru identificarea persoanei (de ex. amprente digitale sau palmare, profil ADN, amprenta irisului).

Transfer de date
Punerea datelor la dispoziția unui anumit terț.

Divulgare
Punerea datelor la dispoziția oricărei persoane.

Ștergerea datelor
Modalitatea prin care se asigură că datele nu pot fi recunoscute și nu mai este posibilă reconstituirea lor.

Prelucrarea datelor de către împuternicit
Efectuarea activităților tehnice legate de operațiunile de prelucrare a datelor, indiferent de metoda și mijloacele aplicate pentru executarea operațiunilor sau locul aplicării, presupunând că activitățile tehnice sunt efectuate asupra datelor.

Persoană împuternicită de operator
Persoana fizică sau juridică, respectiv entitatea fără personalitate juridică care, în baza unui contract cu operatorul – inclusiv a unui contract încheiat în baza prevederilor legale – efectuează prelucrarea datelor.

Prelucrarea datelor
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate dacă
a) persoana vizată și-a dat consimțământul în acest sens, sau
b) prelucrarea este impusă de lege sau, în baza unei autorizări date de lege și în limitele stabilite de aceasta, de o decizie a administrației locale, în interes public (în continuare: prelucrare obligatorie de date).

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate exclusiv în scopurile stabilite, în vederea exercitării unor drepturi și îndeplinirii unor obligații. În fiecare etapă a sa, prelucrarea datelor trebuie să corespundă scopului, iar colectarea și prelucrarea datelor trebuie să fie echitabilă și legală.
Pot fi prelucrate doar date cu caracter personal care sunt indispensabile pentru realizarea scopului prelucrării datelor și adecvate atingerii acestui scop. Datele pot fi prelucrate doar în măsura și pe durata necesară îndeplinirii scopului.

TEMEIUL JURIDIC ȘI LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR
1. Operatorul va informa în toate cazurile Persoana vizată cu privire la temeiul juridic al prelucrării datelor, în prezentul Regulament, respectiv în Informarea privind protecția datelor, și, după caz, în alte documente (de ex. în declarația de consimțământ, declarația de acord sau alte informări).

2. În conformitate cu scopul prelucrărilor de date, prelucrările de date sunt legale numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) Persoana vizată și-a dat consimțământul prealabil și voluntar pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) dacă Persoana vizată, în urma incapacității sale sau din alte motive insurmontabile, nu își poate da consimțământul, datele cu caracter personal ale Persoanei vizate pot fi prelucrate pe durata existenței impedimentelor consimțământului, în măsura necesară pentru protejarea intereselor vitale proprii sau ale altor persoane, sau pentru eliminarea sau prevenirea unor pericole iminente la adresa vieții, sănătății sau bunurilor persoanelor;
c) prelucrarea datelor este legală și în cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale Persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
d) prelucrarea datelor este legală dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care Persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea Persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
e) prelucrarea datelor este legală dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
f) prelucrarea datelor este legală dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
g) prelucrarea datelor este legală dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale Persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când Persoana vizată este un copil.
3. Consimțământul prealabil și expres se consideră acceptabil în mod legal doar dacă îndeplinește cumulativ următoarele trei condiții referitoare la conținut, anume:
a) caracterul voluntar,
b) caracterul hotărât (neechivoc) și
c) caracterul informat.
4. În cazul furnizării voluntare și exprese a datelor de către Persoana vizată, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal cu consimțământul Persoanei vizate.
5. Prin consimțământul voluntar, ca acord, se înțelege și comportamentul prin care Persoana vizată acceptă că prezentul Regulament i se aplică automat.
6. Din consimțământ trebuie să rezulte fără echivoc că Persoana vizată este de acord cu prelucrarea datelor. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul Persoanei vizate, dacă există îndoieli, Operatorul este cel care trebuie să dovedească faptul că Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru operațiunea de prelucrare.
7. În cazul în care consimțământul Persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.
8. Operatorul informează Persoanele vizate pe această cale că Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul.
9. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, așadar retragerea se referă exclusiv la viitor, nu are efect retroactiv.
10. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este impusă de lege, prelucrarea datelor este obligatorie. Operatorul informează Persoanele vizate despre acest fapt în detaliu în prezentul Regulament și alte regulamente care reprezintă anexe ale prezentului Regulament și se vor interpreta împreună cu acesta.
11. În cazul prelucrării obligatorii a datelor, dacă Persoana vizată nu furnizează datele, Operatorul are obligația de a refuza prestarea serviciului/prelucrarea datelor pentru aceasta.
12. Operatorul va informa persoana vizată în toate cazurile cu privire la temeiul juridic al prelucrării datelor, prin prezentul Regulament.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR
1. În cazul tuturor activităților de prelucrare a datelor durata prelucrării datelor
a) este stabilită mai jos, la descrierea activităților concrete de prelucrare a datelor.
Dacă aceasta nu se aplică, se vor aplica următoarele reguli:
b) până la realizarea scopului și ștergerea datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate, sau
c) până la retragerea acordului Persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor sale și astfel până la ștergerea datelor cu caracter personal ale acesteia,
d) până la executarea hotărârii judecătorești sau a unei autorități cu privire la ștergere,
e) în absența unor astfel de prevederi – și a unor prevederi legale contrare – până la expirarea termenului de prescripție privind drepturile și obligațiile care rezultă din raportul juridic în legătură cu care Operatorul prelucrează datele cu caracter personal. În baza art. 6:22 din Codul Civil ungar aflat în vigoare, termenul general de prescripție este de 5 ani.
2. În cazul prelucrării obligatorii a datelor, durata prelucrării datelor este stabilită de lege (de ex. termenul de păstrare a facturilor).
3. În cazul gestionării reclamațiilor, datele sunt prelucrate timp de 5 ani de la înregistrarea datelor.
ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Neumann Diagnostics șterge datele cu caracter personal dacă prelucrarea este ilegală, scopul prelucrării datelor a încetat sau termenul legal pentru stocarea datelor a expirat, sau dacă s-a dispus de către o instanță sau de autoritatea pentru protecția datelor.
2. Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal, transmițând cererea în e-mail la adresa intreaba@neumannlabs.ro. Organizația șterge datele în termen de 15 zile lucrătoare de la recepționarea cererii legitime privind ștergerea, în caz contrar va contacta solicitantul.
MODALITĂȚI DE EXERCITARE A DREPTURILOR
1. Persoana vizată poate solicita Operatorului să o informeze cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, să rectifice datele sale cu caracter personal, respectiv să șteargă sau să blocheze datele sale. Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale cu caracter personal.
2. La cererea Persoanei vizate, Operatorul o va informa despre datele prelucrate, scopul, temeiul juridic și durata prelucrării datelor.
3. Cu toate că personalul Neumann Diagnostics depune toate eforturile pentru ca prelucrarea datelor să fie sigură, transparentă și legală, pregătirea pentru posibilele situații de urgență este o parte firească a procesului. Încălcarea securității datelor apare când încălcarea securității afectează datele, este încălcată obligația de a păstra confidențialitatea, accesibilitatea sau integritatea. Dacă apare un astfel de incident și se presupune că acesta implică riscuri privind drepturile și libertatea Persoanelor vizate, Operatorul are obligația de a raporta cazul, fără întârzieri nejustificate, cel târziu cu 72 de ore după ce Operatorul a luat cunoștință de încălcarea securității datelor, la autoritatea de supraveghere, folosind următoarele date de contact:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
adresa poștală: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
telefon: +36 (1) 391 1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu

ACTIVITĂȚI IMPLICATE ÎN PRELUCRAREA DATELOR
Prelucrarea datelor cuprinde următoarele elemente:
1. Înregistrarea datelor clientului în momentul plasării comenzii pentru servicii pe pagina web a Operatorului
2. Date privind accesarea paginii web
3. Comanda pentru evaluarea probei
4. Facturare
5. Trimiterea de colete
6. Plata online
7. Prezența în rețelele de socializare
8. Abonarea la buletinul informativ
9. Gestionarea reclamațiilor
Elementele individuale ale prelucrării datelor și caracteristicile acestora sunt prezentate în detaliu mai jos.
1. Înregistrarea datelor clientului în momentul plasării comenzii pentru servicii pe pagina web a Operatorului
Operatorul ține evidența datelor Clientului într-un registru electronic privind comenzile, în care Clientul introduce personal datele prelucrate.
1.1. Datele Operatorilor
Neumann Diagnostics (independent).
1.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor are loc în baza consimțământului voluntar, care reprezintă condiția pentru a putea deveni Client. Începând cu aplicarea RGPD, temeiul juridic al prelucrării datelor este teza a doua din art. 6 alin. 1 pct. b (prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la cererea Persoanei vizate înainte de încheierea unui contract).
1.3. Categoriile de persoane vizate
Toate persoanele fizice care sunt clienți sau doresc să fie clienți ai operatorului de date.
1.4. Categoriile de date prelucrate
Numele* (în scopuri de identificare), numărul de telefon* (pentru contact), adresa de e-mail* (pentru contact), comenzi anterioare (pentru statistici), modalitatea de plată (pentru urmărirea realizării plăților), reduceri (scopul este acordarea, verificarea sau revocarea dreptului).
În legătură cu datele marcate cu *, Operatorul atrage atenția că în cazul în care persoana vizată nu comunică acestea către Operator, Operatorul nu poate presta serviciile.
1.5. Scopul prelucrării datelor
Facilitarea unui contact fără probleme și trimiterea produselor comandate la adresa indicată de client.
1.6. Durata prelucrării datelor
2 ani de la ultima achiziție
1.7. Procesul de prelucrare a datelor
Clientul transmite datele Persoanei vizate către Operator.
Clientul introduce manual datele pe interfața magazinului web, creată special în vederea înregistrării și comenzilor (neumannlabs.ro).
Clientul care comandă serviciul își dă acordul voluntar, ca în cazul în care își furnizează datele de contact, Operatorul să ia legătura cu el cu ajutorul acestora în vederea actualizării datelor.
Datele sunt comunicate către un terț: pe pagina de plăți, în legătură cu modulul webshop implementat pe pagina web, către serviciul de curierat în momentul predării coletului.
1.8. Modalitatea prelucrării datelor
Pe cale electronică.
1.9. Sursa datelor
Direct de la persoana vizată.
1.10. Prelucrarea datelor de către împuternicit
În vederea onorării comenzilor, Operatorul utilizează următoarele persoane împuternicite de operator:

Digital Ocean LLC (sediul: New York (HQ), NY, United States, 101 6th Ave, web: www.digitalocean.com); în privința serviciului (serviciilor) de hosting și Uniomedia Zrt. (Adresa: 1024 Budapesta, Strada Ady Endre Nr. 24, Cod de înregistrare:  01-10-047506, Nr. de înregistrare fiscal: 24097129-2-41, www.uniomedia.com),
Uniomedia Consulting Ltd. (Adresa: 77 High Street, Little Hampton, England, BN17 5AG, Cod de înregistrare:  09349417, Nr. de înregistrare fiscal: GB217969173, web: www.uniomedia.com)

2. Date privind accesarea paginii web
Ținând cont de art. 155 alin. 4 din legea ungară C din 2003, conform căruia „Pe echipamentul terminal pentru comunicații electronice al unui abonat sau utilizator, datele pot fi stocate sau datele stocate pot fi accesate doar în baza consimțământului utilizatorului sau abonatului respectiv, în urma informării sale clare și integrale care include și scopul prelucrării datelor”, Operatorul furnizează următoarele informații cu privire la instrumentele de analiză, adică cookie-urile pe care le folosește.

2.1. Datele Operatorilor
Neumann Diagnostics (independent).
2.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor are loc în baza consimțământului voluntar.
2.3. Categoriile de persoane vizate
Toate persoanele fizice care accesează pagina web a operatorului de date.
2.4. Categoriile de date prelucrate
Vă informăm că aceste cookie-uri în sine nu pot identifica personal vizitatorul.
Prin intermediul cookie-urilor, înregistrăm și prelucrăm următoarele date cu privire la dvs., calculatorul dvs. și instrumentul folosit de dvs. pentru navigare: adresa de IP pe care o folosiți, tipul browserului, caracteristicile sistemului de operare al instrumentului folosit pentru navigare (de ex. tipul, limba setată), data și ora exactă a accesării, adresa paginii vizitate anterior, pagina, subpagina, funcția sau serviciul accesat și timpul petrecut pe pagină.
2.5. Scopul prelucrării datelor
Operatorul folosește cookie-urile în următoarele scopuri:
a) Cookie-uri esențiale
Aceste cookie-uri sunt indispensabile pentru funcționarea corectă a paginii web. Fără acceptarea acestor cookie-uri, Operatorul nu poate garanta funcționarea paginii web conform așteptărilor și nici faptul că utilizatorul poate accesa toate informațiile pe care le caută. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal de la Persoana vizată și nici date care pot fi folosite în scopuri de marketing. Exemple ale cookie-urilor esențiale sunt cookie-uri privind performanța, care colectează informații despre funcționarea corectă a paginii, sau dacă sunt detectate erori în funcționare. Prin semnalarea eventualelor erori, îl ajută pe Operator să perfecționeze pagina web și semnalează care sunt cele mai populare părți ale paginii web.
b) Cookie-uri funcționale
Aceste cookie-uri asigură afișarea consecventă a paginii după preferințele persoanei vizate și rețin setările selectate de persoana vizată (de exemplu: culoare, dimensiunea caracterelor, dispunere).
c) Cookie-uri țintite
Cookie-urile țintite asigură faptul că reclamele afișate pe pagina web corespund domeniului de interes al Persoanei vizate. Pe pagina web sunt afișate în primul rând reclame legate de serviciile și produsele furnizate de Operator, și au scopul de a facilita accesarea unor oferte mai avantajoase pentru persoana vizată (de ex. adresa IP).
d) Cookie-urile ajută de asemenea și la îmbunătățirea ergonomiei paginii web, la realizarea unei pagini web ușor de folosit pentru utilizatori și la îmbunătățirea experienței online a vizitatorilor. Cookie-urile sunt mici fișiere de text pe care o pagină web le poate folosi pentru a eficientiza experiența utilizatorului. Conform legii, putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs. în cazul în care este absolut necesar în vederea funcționării paginii web.
2.6. Prelucrarea datelor de către împuternicit
Operatorul utilizează următorii operatori:
Uniomedia Zrt. (Adresa: 1024 Budapesta, Strada Ady Endre Nr. 24, Cod de înregistrare:  01-10-047506, Nr. de înregistrare fiscal: 24097129-2-41, www.uniomedia.com)
Uniomedia Consulting Ltd. (Adresa: 77 High Street, Little Hampton, England, BN17 5AG, Cod de înregistrare:  09349417, Nr. de înregistrare fiscal: GB217969173, web: www.uniomedia.com)
Adboom Production Kft. (Adresa: 1016 Budapest, Str. Mihaly Nr. 15. Fszt. 1; Cod de înregistrare: 01 09 180899, Nr. de înregistrare fiscal: 24760777-2-41, web: adboom.hu)

3. Comenzile plasate pe pagina web a Operatorului
Prelucrarea datelor legată de comenzile plasate pe pagina web a Operatorului este efectuată de Neumann Diagnostics.

3.1. Datele Operatorilor
Neumann Diagnostics – în calitate de prestator de servicii de sănătate prelucrează datele dvs. cu caracter personal.
3.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Consimțământul voluntar al persoanei care utilizează serviciile.
3.3. Categoriile de persoane vizate
Persoana vizată este orice persoană fizică concretă, identificată sau identificabilă – direct sau indirect – pe baza datelor cu caracter personal, ale cărei date sunt prelucrate de Operator și care comandă de la Prestatorii de servicii analiza și evaluarea probelor.
3.4. Categoriile de date prelucrate
Datele cu caracter personal prelucrate în vederea identificării analizei și transmiterii rezultatelor: nume și prenume*; numele mamei*; data nașterii*; cod identificare pentru asigurările sociale (cardul de sănătate); adresa de e-mail*; numărul de telefon.
Date privind sănătatea, prelucrate în cadrul analizei: data efectuării analizei*, rezultatele analizei*; raportul medical întocmit pe baza rezultatului analizei*.
În cazul în care datele marcate cu * nu sunt comunicate, nu se stabilește niciun raport juridic contractual între Operatori și Persoana vizată, deoarece Operatorii nu pot efectua analiza și nu pot transmite rezultatele analizei către Client.
3.5. Scopul prelucrării datelor
Prestarea serviciilor.
3.6. Durata prelucrării datelor
Termenul de păstrare al fișelor medicale este de 30 de ani.
3.7. Procesul de prelucrare a datelor
Clientul transmite proba către Prestatorii de servicii împreună cu Declarația de consimțământ completată și semnată, anexată serviciului, și Formularul de solicitare a analizei. În baza comenzii, prestatorul efectuează analiza, și în baza consimțământului clientului, o transmite la datele de contact indicate de Client.
3.8. Modalitatea prelucrării datelor
Pe hârtie și pe cale electronică.
3.9. Sursa datelor
Direct de la persoana vizată.
3.10. Prelucrarea datelor de către împuternicit
În legătură cu comandarea serviciilor, la prelucrarea datelor, Operatorul utilizează următoarele persoane împuternicite de operator:
PAYU (MIH PayU B.V. (“PayU”) Taurus Avenue 105, 2132 LS in Hoofddorp, the Netherlands, cod de înregistrare: 52117839) și PayPal Holdings Inc. (PayPal Headquarters 2211 N 1st ST. San Jose, CA 95131, Nr. de înregistrare fiscal:770510487, web: www.paypal.com)
pentru operațiunile de plăți online.

4. Facturare
4.1. Datele operatorilor
Neumann Diagnostics (independent)
4.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Prelucrarea obligatorie a datelor, indispensabilă pentru prestarea serviciilor. Prevederile privind facturarea sunt prevăzute predominant în legea CXXVII din 2007 privind taxa pe valoarea adăugată (în continuare: legea TVA) și ordinele emise pe baza acestei legi.
4.3. Categoriile de persoane vizate
Toate persoanele fizice care au plasat comenzi către Operator prin webshopul acestuia.
4.4. Categoriile de date prelucrate
Datele cu caracter personal prelucrate în vederea facturării: nume și prenume*, adresa de facturare*.
În cazul în care datele marcate cu * nu sunt comunicate, nu se stabilește niciun raport juridic contractual între Operatori și Persoana vizată, deoarece Operatorii nu pot emite facturi.
4.5. Scopul prelucrării datelor
Îndeplinirea obligației prevăzute de lege, emiterea facturilor.
4.6. Durata prelucrării datelor:
În cazul datelor de pe factură, sfârșitul celui de-al 7-lea an de la ultima zi a anului calendaristic respectiv.
4.7. Procesul de prelucrare a datelor
În momentul plasării comenzii, Clientul furnizează datele marcate prin pagina web a Prestatorului. Ulterior, Prestatorul emite factura către Client, pe care o transmite Clientului împreună cu coletul.
4.8. Modalitatea prelucrării datelor
Pe cale electronică și pe hârtie.
4.9. Sursa datelor
Direct de la persoana vizată.
4.10. Prelucrarea datelor de către împuternicit
În legătură cu facturarea, Operatorul utilizează următoarele persoane împuternicite de operator:
Billingo (Octonull Kft, 1085 Budapest, József krt. 74, I. em. Nr. 6, www.billingo.hu)

5. Trimiterea de colete
5.1. Datele Operatorilor
Neumann Diagnostics (independent)
5.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor are loc în baza consimțământului voluntar.
5.3. Categoriile de persoane vizate
Toate persoanele fizice care au plasat comenzi către Operator prin webshopul acestuia.
5.4. Categoriile de date prelucrate
Datele cu caracter personal prelucrate în vederea efectuării comenzii online și onorării acesteia, adică pentru trimiterea produsului comandat prin colet: nume și prenume*; adresa de e-mail*; numărul de telefon*; adresa de livrare*. În cazul în care datele marcate cu * nu sunt comunicate, nu se stabilește niciun raport juridic contractual între Operatori și Persoana vizată, deoarece Operatorul nu poate trimite coletul.
5.5. Scopul prelucrării datelor
Transmiterea analizei comandate la Client.
5.6. Durata prelucrării datelor
2 ani de la prestarea serviciului.
5.7. Procesul de prelucrare a datelor
Prin pagina web a prestatorului, Clientul introduce comanda sa și datele necesare pentru transmiterea comenzii prin colet.
5.8. Modalitatea prelucrării datelor
Pe cale electronică și pe hârtie.
5.9. Sursa datelor
Direct de la persoana vizată.
5.10. Prelucrarea datelor de către împuternicit
Pentru transmiterea coletelor, Operatorul utilizează următoarele persoane împuternicite de operator: DPD Romania (Dynamic Parcel Distribution S.A., Comuna Mogosoaia, Str. Buiacului Nr. 2, Corp A -Unitatea A1 și A2, Județul Ilfov, J23/409/2010, 9566918) pentru serviciile de curierat.

6. Plată online
6.1. Datele Operatorilor
Neumann Diagnostics nu prelucrează date legate de plățile online, însă Clientul trebuie să furnizeze datele pentru plată prin pagina web a acestuia.
6.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor are loc în baza consimțământului voluntar.
6.3. Categoriile de persoane vizate
Toate persoanele fizice care au plasat comenzi către Operator prin webshopul acestuia și care achită contravaloarea comenzii prin plată online.
6.4. Categoriile de date prelucrate
În legătură cu realizarea comercializării produselor și prestării serviciilor, ca scop al prelucrării datelor, datele legate de cumpărările efectuate online vor fi transmise prin rețeaua de acceptare a cardurilor bancare PAYU și PayPal, în scopul efectuării plății aferente tranzacției, asigurării securității tranzacției și urmăririi tranzacției. Categorii de date transmise: numele, prenumele, adresa de livrare, adresa de facturare, numărul de telefon, adresa de e-mail, date legate de tranzacția de plată. Compania noastră nu stochează datele legate de plată, acestea sunt furnizate în mod direct pentru plată și pot fi accesate doar de PAYU și PayPal.
6.5. Scopul prelucrării datelor
Plata comenzii.
6.6. Durata prelucrării datelor
Conform regulamentului PAYU și PayPal.
6.7. Procesul de prelucrare a datelor
Clientul introduce comanda sa și datele necesare pentru plata online a comenzii prin pagina web a Prestatorului.
6.8. Modalitatea prelucrării datelor
Pe cale electronică.
6.9. Sursa datelor
Direct de la persoana vizată.
6.10. Prelucrarea datelor de către împuternicit
Pentru plățile online, Operatorul utilizează următoarele persoane împuternicite de operator: PAYU și PayPal pentru următoarele activități privind operațiunile de plăți online.

7. Prezența în rețelele de socializare și marketing
Operatorul este prezent în rețele de socializare pe site-urile de mai jos:
Facebook: facebook.com/NeumannLabsRomania
Instagram: instagram.com/NeumannLabsRomania
7.1. Datele operatorilor de date
Neumann Diagnostics (independent)
7.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor are loc în baza consimțământului voluntar.
7.3. Categoriile de persoane vizate
Toate persoanele fizice care urmăresc, partajează și apreciază voluntar paginile Operatorului, sau conținutul afișat pe acestea, în rețelele de socializare, în special în rețeaua de socializare facebook.com.
7.4. Categoriile de date prelucrate
a) numele public al Persoanei vizate – identificare
b) fotografia publică a Persoanei vizate – identificare
c) adresa de e-mail publică a Persoanei vizate – contact
d) mesajul trimis de Persoana vizată prin pagina de socializare – contact, baza pentru răspuns
7.5. Scopul prelucrării datelor
Utilizarea paginilor de socializare și în special a paginii Facebook și prin aceasta, luarea legăturii și contactul cu Operatorul, precum și alte operațiuni permise de pagina de socializare.
7.6. Durata prelucrării datelor
Până la ștergere, la cererea persoanei vizate.
7.7. Procesul de prelucrare a datelor
Pe pagina sa de socializare, în special pe pagina Facebook, Operatorul publică fotografii ale produselor și serviciilor sale, precum și date și informații legate de acestea, de serviciile operatorului, precum și alte informații. Operatorul poate conecta pagina de Facebook la alte rețele de socializare conform regulilor portalului de socializare Facebook.com, astfel publicarea pe pagina Facebook înseamnă și publicarea pe aceste portaluri de socializare conectate.
Persoana vizată poate obține informații despre prelucrarea datelor de către paginile de socializare respective pe paginile de socializare respective. În consecință, informații privind prelucrarea datelor de către pagina Facebook pot fi obținute la adresa www.facebook.com. Scopul prezenței pe portalurile de socializare și în special pe Facebook și al prelucrării datelor în legătură cu aceasta este partajarea, publicarea și marketingul conținuturilor de pe pagina web pe pagina de socializare.
7.8. Modalitatea prelucrării datelor
Pe cale electronică.
7.9. Sursa datelor
Direct de la persoana vizată.
7.10. Prelucrarea datelor de către împuternicit
Operatorul utilizat de operator în vederea prelucrării datelor în legătură cu pagina de socializare:

Uniomedia Zrt. (Adresa: 1024 Budapesta, Strada Ady Endre Nr. 24, Cod de înregistrare:  01-10-047506, Nr. de înregistrare fiscal: 24097129-2-41, www.uniomedia.com)
Uniomedia Consulting Ltd. (Adresa: 77 High Street, Little Hampton, England, BN17 5AG, Cod de înregistrare:  09349417, Nr. de înregistrare fiscal: GB217969173, web: www.uniomedia.com)
Adboom Production Kft. (Adresa: 1016 Budapest, Str. Mihaly Nr. 15. Fszt. 1; Cod de înregistrare: 01 09 180899, Nr. de înregistrare fiscal: 24760777-2-41, web: adboom.hu)

8. Trimiterea buletinului informativ
8.1. Datele operatorilor de date
Neumann Diagnostics (independent).
8.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor are loc în baza consimțământului voluntar.
8.3. Categoriile de persoane vizate
Toate persoanele fizice care se abonează la serviciul Buletin informativ pe pagina web a Operatorului.
8.4. Categoriile de date prelucrate
Numele* (pentru identificare), adresa de e-mail* (pentru contact).
8.5. Scopul prelucrării datelor
Trimiterea buletinului informativ către abonat, efectuarea activităților de marketing, informarea abonatului despre produsele și serviciile Operatorului.
8.6. Durata prelucrării datelor
Până la ștergere, la cererea persoanei vizate.
8.7. Procesul de prelucrare a datelor
Persoana vizată se poate abona la buletinul informativ înaintea sau în timpul solicitării serviciilor sau prin alte modalități.
Abonarea la buletinul informativ se bazează pe consimțământul voluntar.
Categoriile de persoane vizate: Toate persoanele fizice care doresc să fie informate regulat despre noutățile, promoțiile și reducerile Operatorului, și în acest scop se abonează la serviciul buletin informativ prin furnizarea datelor cu caracter personal care le privesc.
Scopul prelucrării datelor în legătură cu trimiterea buletinului informativ este informarea generală și integrală cu privire la cele mai noi promoții, evenimente și noutăți ale Operatorului și notificarea privind schimbările legate de servicii.
Buletinele informative sunt trimise exclusiv cu consimțământul prealabil al persoanei vizate.
Operatorul și persoana împuternicită de operator utilizată de Operator prelucrează datele cu caracter personal înregistrate în acest scop exclusiv până când persoana vizată se dezabonează de pe lista buletinului informativ.
Persoana vizată se poată dezabona de la buletinul informativ oricând, în partea de jos a mesajelor electronice sau printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail ask@neumannlabs.com.
Operatorul realizează statistici cu privire la numărul de cititori ai buletinelor informative trimise, cu ajutorul clicurilor făcute pe linkurile din buletinele informative.
Nu sunt transmise date către terți.
8.8. Modalitatea prelucrării datelor
Pe cale electronică.
8.9. Sursa datelor
Direct de la persoana vizată.
8.10. Prelucrarea datelor de către împuternicit
Pentru buletinele informative, Operatorul utilizează serviciile MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), care stochează datele pe pagina www.mailchimp.com până la retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor.

Alt operator de date: Uniomedia Zrt. (Adresa: 1024 Budapesta, Strada Ady Endre Nr. 24, Cod de înregistrare:  01-10-047506, Nr. de înregistrare fiscal: 24097129-2-41, www.uniomedia.com)
Uniomedia Consulting Ltd. (Adresa: 77 High Street, Little Hampton, England, BN17 5AG, Cod de înregistrare:  09349417, Nr. de înregistrare fiscal: GB217969173, web: www.uniomedia.com)
Adboom Production Kft. (Adresa: 1016 Budapest, Str. Mihaly Nr. 15. Fszt. 1; Cod de înregistrare: 01 09 180899, Nr. de înregistrare fiscal: 24760777-2-41, web: adboom.hu)

 

9. Soluționarea reclamațiilor
9.1. Datele Operatorilor
Neumann Diagnostics (independent)
9.2. Temeiul juridic al prelucrării datelor
Prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul voluntar și începe cu consimțământul voluntar, însă prelucrarea datelor este necesară în baza art. 6. alin 1) pct. c) din RGPD, pentru îndeplinirea unor obligații legale ce îi revin Operatorului, conform art. 17/A alin. (7) din legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor.
9.3. Categoriile de persoane vizate
Toate persoanele fizice care doresc să transmită reclamații verbal sau în scris. Persoanele care comunică reclamații către Operator, cu privire la serviciul sau produsul cumpărat, respectiv comportamentul Operatorului.
9.4. Categoriile de date prelucrate
În scopul identificării, numele și data și ora recepționării reclamației; pentru contact, adresa de e-mail, adresa de facturare/corespondență, numărul de telefon; pentru investigarea reclamației, produsul/serviciul reclamat, documentele anexate și însăși reclamația.
9.5. Scopul prelucrării datelor
Scopul prelucrării datelor este identificarea persoanei vizate și a reclamației.
9.6. Durata prelucrării datelor
Durata prelucrării datelor: Operatorul prelucrează procesul-verbal al reclamației și copia răspunsului timp de 5 ani de la data înregistrării lor.
9.7. Procesul de prelucrare a datelor
Operatorul asigură ca persoana vizată să poată comunica în scris (prin poștă sau scrisoare electronică) reclamațiile sale privind serviciul comandat sau eventual comportamentul, activitatea sau omisiunile Operatorului.
9.8. Modalitatea prelucrării datelor
Pe cale electronică și/sau pe hârtie.
9.9. Sursa datelor
Direct de la persoana vizată.
9.10. Prelucrarea datelor de către împuternicit
Nu sunt transmise date către terți, cu excepția cazului în care sunt primite solicitări din partea autorităților.
Pot fi primite solicitări din partea autorităților în următoarele cazuri și de la următoarele autorități.
a) În cazul încălcării dreptului la autodeterminare, vă puteți adresa următoarei autorități:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației/
Adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
b) În cazuri privind conținuturi care lezează drepturile minorilor, stârnesc ură sau sunt discriminatorii, în cazuri privind rectificarea, încălcarea drepturilor unei persoane decedate sau a celor privind bunul renume, vă puteți adresa următoarei autorități:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság /Autoritatea Națională pentru Media și Comunicații/
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Adresa de corespondență: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
c) În cazul încălcării drepturilor sale, Persoana vizată se poate adresa unei instanțe judecătorești. Instanța judecătorească va judeca cauza în regim de urgență. Obligația de a dovedi că prelucrarea datelor este conformă cu legea revine Operatorului.
d) În cazul în care Operatorul încalcă drepturile persoanei vizate privind personalitatea prin prelucrarea ilegală a datelor persoanei vizate sau prin încălcarea cerințelor privitoare la securitatea datelor, persoana vizată poate pretinde Operatorului daune morale.

VALABILITATE

Prezentul Regulament este valabil începând cu 1 mai 2019 până la revocare.

DREPTUL LA MODIFICARE

Operatorul declară că își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, în cazul modificării legislației aplicabile sau al unor schimbări în alte procese și proceduri interne.